HUBS

内部网站

用户工具

站点工具


start

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
上一修订版 两侧同时换到之后的修订记录
start [2018/12/03 20:05]
黄瑞
start [2020/09/10 09:31]
wsf [注册]
行 1: 行 1:
-===== 介绍 ​=====+===== 通知 ​===== 
 +清华域名。
  
-抱歉,由于近期在为hubs网站申请清华的域名。在学校检测网站期间,网站会无法访问。 +[[http://​hubs.phys.tsinghua.edu.cn/wiki|清华域名]]: ​
-在非检测时间(如学校工作人员下班后)我将仍然以自建域名(http://​hubs.mynetgear.com:8080/wiki/​)的方式将网站提供给大家访问。+
  
 +    主站: hubs.phys.tsinghua.edu.cn
 +    wiki: hubs.phys.tsinghua.edu.cn/​wiki
  
 ===== 介绍 ===== ===== 介绍 =====
行 22: 行 24:
 | :::                   | [[http://​sourcedb.shao.cas.cn/​zw/​zjrck/​201604/​t20160417_4585822.html|郭福来,上海天文台]] ​     |<​fulai@shao.ac.cn>​| | :::                   | [[http://​sourcedb.shao.cas.cn/​zw/​zjrck/​201604/​t20160417_4585822.html|郭福来,上海天文台]] ​     |<​fulai@shao.ac.cn>​|
 |[[hubs:​group:​group3| 星系团和星系群]] ​        | [[http://​www.physics.sjtu.edu.cn/​hgxu|徐海光,上海交通大学]] ​    | <​hgxu@sjtu.edu.cn> ​   |  |[[hubs:​group:​group3| 星系团和星系群]] ​        | [[http://​www.physics.sjtu.edu.cn/​hgxu|徐海光,上海交通大学]] ​    | <​hgxu@sjtu.edu.cn> ​   | 
-|[[hubs:​group:​group4| 数值模拟与理论]] ​        | [[http://sourcedb.pmo.cas.cn/cn/​expert/​yjy/​200909/​t20090907_2468291.html|康熙,紫金山天文台]]       | <kangxi@pmo.ac.cn> ​   |  +|[[hubs:​group:​group4| 数值模拟与理论]] ​        | [[https://person.zju.edu.cn/0019833|康熙,浙江大学]]       | <kangxi@zju.edu.cn> ​   |  
-| [[hubs:​group:​group5|超新星遗迹]] ​            | [[http://​astronomy.nju.edu.cn/​a/szdw/jsmc/introduces/chenyang_75_751222K2015.html|陈阳,南京大学]] ​         | <​yangochen@sina.com> ​ | +| [[hubs:​group:​group5|超新星遗迹]] ​            | [[https://​astronomy.nju.edu.cn/​szll/szgk/js/20190816/i13823.html|陈阳,南京大学]] ​         | <​yangochen@sina.com> ​ | 
 | [[hubs:​group:​group6|活动星系核]] ​            | [[https://​astro.ustc.edu.cn/​2016/​0113/​c14965a259651/​page.htm|薛永泉,中国科学技术大学]] | <​xuey@ustc.edu.cn> ​   |  | [[hubs:​group:​group6|活动星系核]] ​            | [[https://​astro.ustc.edu.cn/​2016/​0113/​c14965a259651/​page.htm|薛永泉,中国科学技术大学]] | <​xuey@ustc.edu.cn> ​   | 
-| [[hubs:​group:​group7|X射线弥漫背景辐射]] ​     | [[http://sourcedb.pmo.cas.cn/​cn/​expert/​201105/​t20110503_3126845.html|纪丽,紫金山天文台]] ​      | <​ji@pmo.ac.cn> ​       | +| [[hubs:​group:​group7|X射线弥漫背景辐射]] ​     | [[http://www.pmo.cas.cn/​sourcedb_pmo_cas/​cn/​expert/​201105/​t20110503_3126845.html|纪丽,紫金山天文台]] ​      | <​ji@pmo.ac.cn> ​       | 
-| [[hubs:​group:​group8|恒星与致密天体]] ​        | [[http://​kiaa.pku.edu.cn/​cn/people/renxin-xu|徐仁新,北京大学]] ​        | <​r.x.xu@pku.edu.cn> ​  ​| ​+| [[hubs:​group:​group8|恒星与致密天体]] ​        | [[http://​kiaa.pku.edu.cn/​info/1011/2657.htm|徐仁新,北京大学]] ​        | <​r.x.xu@pku.edu.cn> ​  ​| ​
  
  
  
start.txt · 最后更改: 2020/09/10 09:38 由 wsf